Stap 1

Heeft u een klacht? Bespreek uw klacht eerst met de persoon die het betreft. Probeer er samen uit te komen.

Stap 2

Als uw klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, stap dan naar de PB (Persoonlijk Begeleider) of een manager.
Leg duidelijk uit waarom of waarover u ontevreden bent. Probeer weer samen tot een oplossing te komen.

De medewerker met wie u uw klacht bespreekt maakt een kort verslag van het gesprek. Zo kunnen wij als zorgboerderij bijhouden wat voor klachten onze cliënten hebben en hoe wij de klachten oplossen. Dit formulier komt in de klachtenmap van de directie.

Stap 3

Wanneer uw klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, maak dan een afspraak met; Marloes Fokkens-Wierenga (voorzitter bestuur), tel: 06-42 15 33 88.
Probeer nogmaals duidelijk uit te leggen wat er mis is, waarom u ontevreden bent. Ook het bestuur zal proberen er samen met u uit te komen.

De bestuursvoorzitter zal een kort verslag maken. Zo kunnen wij als zorgboerderij bijhouden wat voor klachten onze cliënten hebben en hoe wij de klachten oplossen. Dit formulier komt in de klachtenmap van het management.

Als u er met de zorgboerderij niet uitkomt:

Stap 4

Klachtenprocedure Stichting BEZINN

U kunt zich – na stappen 1 tot en met 3 – ook wenden tot Stichting BEZINN.
Deze regionale belangenbehartiger zal uw klacht onderzoeken en een advies uitbrengen.

Dien de klacht schriftelijk in bij:

Stichting BEZINN
Vredeveldseweg 2
9404 CD Assen
Telefoon: 0592-30 00 33
Of via e-mail: info@bezinn.nl

Stichting BEZINN heeft een vertrouwenspersoon; Dhr. W. Hulshof.

De vertrouwenspersoon, een eigen familielid of relatie kan u bijstaan.

Het bestuur neemt een besluit over eventuele maatregelen en afhandeling van de klacht op basis van het advies van de klachtencommissie en legt een en ander vast en voegt dit met het schriftelijke advies van de klachtencommissie en de vastlegging van de maatregelen in de Klachtenmap.

Als u er met de zorgboerderij niet uitkomt, en ook niet met Stichting BEZINN:

Stap 5

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Als zorgboerderij zijn we aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

De FLZ voorziet als belangenbehartiger in een landelijke klachtenregeling.
Schrijf een brief of E-mail naar de Klachtencommissie Landbouw en Zorg en vermeld daarin:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief.
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient.
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt.
  • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur uw brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245
6700 AE Wageningen
Of via e-mail: info@iar.nl

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en kan ook adviezen geven.

Informatie kan telefonisch worden opgevraagd: 0317-42 41 81